ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
คำถามที่พบบ่อย ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไขแล้ว)

วิสัยทัศน์โครงการ พสวท. 

"ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริการใหม่เพิ่มมากขึ้น”

 

1. สำหรับนักเรียนที่เลือกโรงเรียนประเภทที่ 2 และ 3 นักเรียนจำเป็นต้องสอบเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์หรือไม่

          ไม่จำเป็น หากนักเรียนสามารถสอบรับทุน พสวท. ได้ และสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนประเภทที่ 2 หรือ 3 ไม่ว่าจะเป็นห้องปกติ หรือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จะถือว่านักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นผู้รับทุน พสวท. และได้ศึกษาในโรงเรียนประเภทที่ 2 หรือ 3 ต่อไป

 

2. ถ้านักเรียนได้โควตาโรงเรียนประเภทที่ 2 และ 3 นักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าโครงการ พสวท. เลยไหม

          การได้โควตาไม่ได้มีผลต่อการมีสิทธิ์สอบเข้าโครงการ พสวท. แต่เมื่อมีการประกาศว่านักเรียนเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยคนที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับคัดเลือกเข้าโรงเรียนประเภทที่ 2 และ 3 ตามเงื่อนไขประกาศการรับสมัคร

 

3. หากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน พสวท. มีอยู่เพียง 1 คน จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนคนดังกล่าว อย่างไร

          ขณะนี้ พสวท. กำลังพิจารณาการปรับรูปแบบหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ เพื่อรองรับการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ได้มากที่สุด โดยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของโรงเรียน ทางโครงการ พสวท. จะประกาศรายละเอียดที่ชัดเจนให้ทราบในภายหลัง

 

4. สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโปรแกรมเสริมของ สสวท. หากผู้อำนวยการโรงเรียนลงลายมือชื่อยืนยันว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. ทาง พสวท. จะใช้เวลานานแค่ไหนในการแจ้งผลให้โรงเรียนทราบว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ และถ้าโรงเรียนนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ แต่นักเรียนเลือกสมัครเข้าโรงเรียนนั้น จะแก้ไขกันอย่างไร

          พสวท. ไม่มีเกณฑ์ใด ๆ ในการตัดสินว่าจะโรงเรียนผ่านเกณฑ์หรือไม่ ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนมีความเต็มใจในการที่จะร่วมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนตามแนวทางของ พสวท. โดยที่ พสวท. พยายามที่จะให้การสนับสนุนโรงเรียนในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ และการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ


5. รหัสรายวิชาของโรงเรียนไม่ตรงกับรหัสรายวิชาที่อยู่ในระบบจะต้องกรอกผลการเรียนอย่างไร

          เนื่องจากแต่ละโรงเรียนอาจจะมีรหัสรายวิชาพื้นฐานที่แตกต่างกัน ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลผลการเรียน โดยดูที่ชื่อวิชาเป็นหลัก ได้แก่คณิตศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตามใบ ปพ. 1 เป็นหลัก

 

6. หากนักเรียนประสงค์จะรับทุน พสวท. แต่ต้องการเรียนอยู่ในโรงเรียนที่นักเรียนได้รับทุนทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นต้น นักเรียนสามารถสมัครเข้ารับทุน พสวท. ได้หรือไม่

          ไม่ได้ เนื่องจากเป็นการรับทุนซ้ำซ้อน หากนักเรียนต้องการสมัครเข้ารับทุน พสวท.จะต้องเลือกโรงเรียนที่ไม่ได้ให้ทุนทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับนักเรียน 
 
 
[อ่่าน 854 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21:38:55 ]
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.