สมัครออนไลน์

สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนในโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนที่ 1 คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง หรือคลิกใน เพื่อเลือกรายการ หรือคลิกในช่อง หน้าข้อความที่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือความต้องการ ในการสมัครสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "<คลิกทำขั้นตอนต่อไป>"
 
1. ประวัติส่วนตัว (ก่อนกรอกใบสมัครให้อ่านประกาศการสอบคัดเลือกฯ โดยละเอียด)
1.1 ชื่อ สกุล
เลขประจำตัวประชาชน   วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ   เชื้อชาติ   ศาสนา
1.2
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ หมู่ที่ ถนน ซอย
หมู่บ้าน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ e-mail(ถ้ามี)
1.3 กำลังศึกษาชั้น ม. 3   คลิกเลือกโรงเรียนที่กำลังศึกษา
1.4 มีผลการเรียนในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ดังนี้
1) รวมทุกรายวิชา (ไม่ต่ำกว่า 3.00)
2) เฉพาะรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ไม่ต่ำกว่า 3.00)
ว21101 : ว21102 :
 
ว22101 : ว22102 :
 
เฉลี่ย : ?????
3) เฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ไม่ต่ำกว่า 3.00)
ค21101 : ค21102 :
 
ค22101 : ค22102 :
 
เฉลี่ย : ?????
2. ข้าพเจ้าประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเลือกประเภทดังนี้
โรงเรียนประเภทที่ 1 (ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท.)
ลำดับที่   
โรงเรียนประเภทที่ 2 (โรงเรียนพิเศษ)
ลำดับที่   
3. สนามสอบรอบแรก
 
กรุงเทพมหานคร จัดสอบ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค จัดสอบ ณ โรงเรียนศูนย์สอบทุน พสวท. ของแต่ละจังหวัด (ตามประกาศรับสมัคร)
หมายเหตุ : สถานที่สอบจะแจ้งในบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
   
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ข้าพเจ้าจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท
  หมายเหตุ : เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนพิมพ์(print)ใบชำระเงิน หลังจากนั้นนำไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
5. ข้อมูลทั่วไป
   
สถานภาพของบิดา/มารดา  อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่ บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม
รายได้ของครอบครัว ต่อปี
อาชีพของบิดา
ระดับการศึกษาของบิดา
อาชีพของมารดา
ระดับการศึกษาของมารดา
สาขาที่นักเรียนสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ทราบข่าวการรับสมัครจาก
หนังสือพิมพ์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต
โทรทัศน์ โรงเรียน วารสาร
อื่นๆ
 
 
";
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.